يحيي مقصودلو
يحيي مقصودلو

يحيي مقصودلو

دانشکده: صنایع غذایی

رتبه علمی: استاد

گروه آموزشی: علوم و صنایع غذایی

پست الكترونيكي: y(dot)maghsoudlou(at)gau(dot)ac(dot)ir

  بازديد : 62244
Copyright © 2014
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان